ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562


โพสโดย ปัญจีรา ศุภดล     โพสวันที่ 17 มกราคม 2562 ,     (อ่าน 688 ครั้ง)  


การประชุมประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562
17 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมU2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและจัดกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมประเมินและให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอโครงการวิจัยแก่ทีมวิจัยประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ พี่เลี้ยงโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร คุณสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คุณโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว และ ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร
สำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุน ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562 ประกอบด้วยโครงการเดี่ยว จำนวน 4 โครงการ และชุดโครงการ จำนวน 1 ชุดโครงการSearch
ลิ้งค์ข่าวสาร