คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   | ค้นหาเอกสาร
ปฏิทินการดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
รายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2538 - 2558
คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะ หน่วยงาน ประจำปี 2558
ขั้นตอนการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบเสนอของบประมาณ
     แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (update 2 พ.ย. 2563)
     แบบยืนยันการดำเนินโครงการ
     template นำเสนอโครงการทำนุ 63
     แบบสรุปโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (เฉพาะคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการ)
แบบรายงานความก้าวหน้า
     แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2557
     แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
     รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์
     แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ อพ.สธ.
แบบประเมิน
     แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา สำหรับนักศึกษา
     แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา สำหรับหัวหน้าโครงการ/อาจารย์
     แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการขออนุมัติต่างๆ
     ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมโครงการ
     ฟอร์มบันทึกขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ
     ฟอร์มบันทึกส่งรายงานทำนุ
     ฟอร์มบันทึกขออนุมัติขยายเวลา
     บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
     แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559)
     แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 5 (54-59)
     แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ อพ.สธ.
คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ต่างๆ
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้าจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2555
     หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
     หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
     คำสั่ง กก.บริหารทำนุ ต.ค.57-ธ.ค.59
     ประกาศการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี