คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ทุนยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบเสนอโครงการวิจัยทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สร้างองค์ความรู้) โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป
ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)
ทุนการศึกษาวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)
แผนผังแนวปฏิบัติทางการเงินและพัสดุ ของโครงการวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอขอทุนนักวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โปรดใช้ Word v.2010 ขึ้นไป)