คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยฯ)   | ค้นหาเอกสาร
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ทุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาติ ภายใต้โครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขออนุมัติรับทุนการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงาน
ขออนุมัติเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร
สัญญายืมเงิน
รายงานไปราชการ และใบรับรองแทนใบเสร็จ-ทุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ