ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU_Revenue_2566

 
ทุนวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566

 
ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ 
ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ DRMS ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 17.00 น.

ประกาศและแบบฟอร์ม

[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
[2] แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
 
[3] แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
การส่งข้อเสนอโครงการ 
1. กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  http://ubu.drms.in.th/
(ใช้  user และ password เดียวกันกับระบบ NRIIS)
-แนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบ file word และ pdf
2.ต้นสังกัดหัวหน้าโครงการจัดทำบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ส่งสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
 

ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเฉพาะทุน ดังต่อไปนี้

1.ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
2.ทุนวิจัยสถาบัน
ปิดรับข้อเสนอโครงการในระบบ DRMS ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  เวลา 17.00 น.

ประกาศและแบบฟอร์ม

[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
[2] เบบเสนอชุดโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
 
[3] แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ โครงการย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
 
[4] แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
 
[5] แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 
การส่งข้อเสนอโครงการ 
1. กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน  http://ubu.drms.in.th/
(ใช้  user และ password เดียวกันกับระบบ NRIIS)
-แนบข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์ม ในรูปแบบ file word และ pdf
2.ต้นสังกัดหัวหน้าโครงการจัดทำบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ส่งสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
 

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (เปิดรับถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน 2565)
 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
[2] แบบเสนอโครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566
      ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ (รองรับ Microsoft Word 2013 ขึ้นไป)
      ส่วนที่ 2 ผลงานของสมาชิกกลุ่ม (เพื่อประกอบการประเมินศักยภาพ)
 
การส่งข้อเสนอโครงการ 
หัวหน้ากลุ่มวิจัยรวบรวมตรวจสอบและจัดส่งเอกสารให้ต้นสังกัดจัดส่งเอกสาร ดังนี้
(1) บันทึกข้อความการเสนอขอทุนจากคณะ/สำนัก/หน่วยงาน 
(2) ข้อเสนอโครงการส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1  ชุด  
(3) ไฟล์ข้อมูลลำดับที่ (2) ส่งทางอีเมล research@ubu.ac.th