ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU Revenue 2565

ทุนวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
 
ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดส่งภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565)
 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
[2] เบบเสนอชุดโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 
[3] แบบเสนอโครงการวิจัยย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 

ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (กำหนดส่งภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565)
 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนชุดโครงการวิจัยสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
[2] แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 

ทุนวิจัยสถาบัน   (ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565)
 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
[2] แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 

ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดส่งภายในวันที่  1  พฤศจิกายน 2564)
 
[2] เบบเสนอชุดโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 
[3] แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 
[4] แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)
 
[5] ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -25673)
 
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย (ปิดรับข้อเสนอโครงการ)
 
[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กำหนดส่งภายในวันที่  1  พฤศจิกายน 2564)
 
[2] แบบเสนอโครงการสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)