ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU Revenue 2563

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ทุนวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 

 [1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดส่งภายในวันที่ 20 มกราคม 2563)

[2] แบบเสนอแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[3] ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะชุดโครงการ (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[4] ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[5] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (กำหนดส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2563)

[6] ข้อเสนอการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[7] ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -25673)

 

 

 

 

ตัวอย่างการเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โจทย์การเสนอขอทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 

โจทย์การเสนอขอทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 (update 18 ธันวาคม 2562)