คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Fundamental Fund

การจัดทำคำของบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund หรือ FF) ประจำปีงบประมาณ 2566
 
กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรอบการวิจัย FF ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Time Line ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอ FF ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี