คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

กำหนดการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 

คู่มือการอบรม

 

 

ภาคทฤษฎี

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  ผศ.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  รศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสาร  ผศ.ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

       

ดาวน์โหลดเอกสาร  ผศ.ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      

ดาวน์โหลดเอกสาร  ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       

ดาวน์โหลดเอกสาร  ผศ.ดร.อินทิรา  ซาฮีร์  นักวิชาการอิสระ

       

ดาวน์โหลดเอกสาร  ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      

ดาวน์โหลดเอกสาร  รศ.ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ดาวน์โหลดแบบประเมิน 

 

แบบประเมิน ผศ.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบประเมิน รศ.ตรีเนตร  สาระพงษ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบประเมิน ผศ.ดร.ไพฑูรย์  วุฒิโส  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

แบบประเมิน ผศ.ดร.กิตติยา  วงษ์ขันธ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบประเมิน ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบประเมิน ผศ.ดร.อินทิรา  ซาฮีร์  นักวิชาการอิสระ

 

แบบประเมิน ผศ.ดร.นิยม  จันทร์นวล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

แบบประเมิน รศ.ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบประเมินภาพรวมของการจัดการฝึกอบรม 

 

ภาคปฏิบัติ

 

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1 กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มฯ

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5 นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

 

แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 6 บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม

 

เอกสารเพิ่มเติม

 

กรอบการวิจัย ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

 

คู่มือการเขียนแบบข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น

 

แบบเสนอแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

 

บัญชีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัย

 

หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย

 

แบบสอบถาม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

 

แบบฟอร์มการจัดทำงบประมาณ

 

 

 

 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัย 

ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบราชธานี

 

ทำเนียบนักวิจัย ( ลูกไก่ รุ่นที่ 7 )   

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์  ผู้ประสานงานโครงการ 

โทรศัพท์ 089-5461732  

e-mail : chomsaang.c@ubu.ac.th