คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัดโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กำหนดการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ประกาศครั้งที่ 1) (ประกาศครั้งที่ 2) 

คู่มือการฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการฝึกอบรม 

          หมวดที่ 1 ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย และ over view

          หมวดที่ 2 การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

          หมวดที่ 3 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด การสังเคราะห์วรรณกรรม

          หมวดที่ 4 การออกแบบการวิจัย 

                   4.1 รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  

                   4.2 รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล 

                   4.3 รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

         หมวดที่ 5 การวัด การสร้างเครื่องมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ          

         หมวดที่ 6 หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย และหลักการประยุกต์งานวิจัยและนวัตกรรม

                      ไปสู่การใช้ประโยชน์  

แบบฟอร์มปฏิบัติการ

      แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1 กำหนดโจทย์และบูรณาการความคิดร่วมกับสมาชิกในกลุ่มเพื่อกำหนดปัญหาวิจัยในแต่ละพื้นที่ และสรุปการกำหนดโจทย์วิจัย คำถามวิจัย วัตถุประสงค์       

     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 2 ฝึกปฏิบัติเขียนการทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม 

     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบการวิจัย

     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 4 ฝึกปฏิบัติเขียนข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และการขยายผลการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

     แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5 นำเสนอข้อเสนอการวิจัยกลุ่ม และนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์

     แบบฟอร์มปฎิบัติการที่ 6 บูรณาการความรู้และนำเสนอการสร้างเครือข่ายวิจัยจากการอบรม