คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

คู่มือการฝึกอบรม  สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก้)  รุ่น 4

กำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 4 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (PowePoint)

    1. ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย

  2.การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก 

     3.การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

     4.รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล  

     5.รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล 

   6. การวัด การสร้างเครื่องมือ  

     7.หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย   

แบบฟอร์มปฎิบัติการ

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 2

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 3

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 4

         แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5