คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

คู่มือการฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าอบรม

กำหนดการฝึกอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

   1. ปรัชญาการวิจัย และจรรยาบรรณการวิจัย

   2.การกำหนดโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของประเทศตามบริบทของชุมชน และงานตามภารกิจหลัก

   3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการสังเคราะห์วรรณกรรม

   4. การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 

   5. การสุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล

   6. การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
   7. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
   8. การวัด การสร้างเครื่องมือเชิงปริมาณ
   9. เครื่องมือ/วิธีการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ
   10. หลักการเขียนข้อเสนอการวิจัย
ใบงาน
    แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 1
    แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 2
    แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 3
    แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 4
    แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 5
    แบบฟอร์มปฏิบัติการที่ 6
 
รายชื่อสมาชิกแต่ละกลุ่ม