คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกี่ยวกับอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ในปีงบประมาณ 2553 - 2562 ได้มีการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงในส่วนต่างๆ ดังนี้

1. จัดสร้างเฮือนกำนัน

2. เทพื้นคอนกรีตปรับพื้นที่

3. สร้างเถียงนา

4. งานสืบค้นข้อมูลและจัดทำประวัติเฮือนกำนัน

5. สวนสมุนไพร

6. กิจกรรมลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว

7. งานเทพื้นพื้นใต้ถุนเฮือน

8. ต่อเติมเฮือนครัว

9. ทำรั้วลวดหนาม

10. การแสดงหมุนเวียนศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง3 ครั้ง

11. กิจกรรมลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว สงกรานต์

12.  งานบริหารจัดการ (แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ วัสดุทำความสะอาด งานซ่อมแซม ความสะอาดสนามหญ้า งานสวน)

13. สร้างยุ้งข้าว

14 ปูอิฐถนน

15. สร้างประติมากรรมรูปปั้นชาวนา

16. พัฒนาผังแม่บท

17. ปรับพื้นที่แปลงนา

18. กิจกรรมลงแขกดำนา เกี่ยวข้าว สงกรานต์

19. Model Cultural Space

20. งานสืบค้น รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล 
 
21. งานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (การแสดง ดำนา เกี่ยวข้าว+ปรับปรุงพื้นที่แปลงนา) งานมหกรรมดนตรี
 
22. ระบบนำเสนอและจัดการข้อมูลในอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง 
 
23. งานซ่อมบำรุงเฮือนกำนัน 
 
24. งานด้านระบบแสงสว่าง 
 
25. งานสวนสมุนไพร 
 
27. งานด้านโซล่าเซลล์ และ การจัดการพลังงาน ระยะที่ 2
 
29. งานปรับปรุงตัดแต่งกิ่งต้นไม้ยืนต้น 
 
32. งานด้านระบบหมุนเวียนน้ำ 
 
33. งานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 

2563 ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซมส่วนตัวเฮือนกำนันและจัดสร้างพร้อมจัดภูมิทัศน์ลานกิจกรรม รวมไปถึงฟื้นฟูกิจกรรมการหว่านข้าว เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักประเพณีการลงแขก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการสร้างความสามัคคีของชุมชน