คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2563

               งบประมาณในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  7,275,500.00 บาท  จัดสรรในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 4 กลุ่มโครงการ ดังนี้

 

 กลุ่มโครงการ  จำนวนโครงการ   งบประมาณ (บาท) 
โครงการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม 9 1,490,000
 โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  9  3,360,000
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  12 1,075,500
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)   12 1,350,000
 รวมทั้งสิ้น  42 7,275,500

โดยมีสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ ดังแผนภาพ

 

 

 จำนวนเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ประเภทผุ้เข้าร่วมโครงการ จำนวน (คน)
ครู/อาจารย์ 197
นักเรียน/นักศึกษา 6495
บุคลากรมหาวิทยาลัย 385
ประชาชนทั่วไป 5612
กลุ่มอาชีพ 21
รวมทั้งสิ้น 12,710