คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

 งบประมาณในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  7,275,500.00 บาท  จัดสรรในการดำเนินงานตามนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งหมด 5 กลุ่มโครงการ ดังนี้

กลุ่มโครงการ

จำนวนโครงการ

งบประมาณ(บาท)

(1) โครงการด้านการส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา บุคลากรและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

18

1,344,520

(2) โครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

10

1,023,600

(3) โครงการด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ

7

948,000

(4) โครงการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

15

2,107,500

(5) โครงการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดและการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10

1,851,880

รวมทั้งสิ้น

60

7,275,500

 

มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 11,116 คน