ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

 

กองบรรณาธิการ

สารบัญ

 

ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องในการสร้างดอกเพศเมียในตาดอกของต้นสบู่ดำ

Effects of Paclobutrazol on the Expressionof Genes Involved in Female Flower Formation in Jatropha curcas L. flower buds.

คำสำคัญ : สบู่ดำ สารพาโคลบิวทราโซล ดอกเพศเมีย กลุ่มยีน ABCE model TASSELSEED2

อนุภาพ สีสังบุญ,ทิตตินาถ โภคาวัฒนา, ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์,  จันทรารักษ์ โตวรานนท์และสยาม ภพลือชัย

  

ผลกระทบทางด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Health Impact of the Waste Pickers in the Sanitary Landfill, Warinchamrab Municipality,Ubonratchathani Province.

คำสำคัญ : แรงงานคุ้ยขยะ  หลุมฝังกลบขยะ  ผลกระทบทางด้านสุขภาพ  เทศบาลเมืองวารินชำราบ

สมเจตน์ ทองดำ และจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

  

ผลของนมหมักกรดในสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในกระชัง

Effects of Acid Fermented Milk in Diet of HybridClariasCatfish (Clarias  macrocephalus x Clarias  gariepinus) in Cage Culture

คำสำคัญ : นมหมักกรด  ปลาดุกบิ๊กอุย  อาหารปลา

ธนากร  เหมะสถล,  ดวงใจ  พิสุทธิ์ธาราชัย และวรพงษ์  นลินานนท์

  

อิทธิพลของอุณหภูมิต่อความสามารถในการยับยั้งและกลไกการยับยั้ง Escherichia coliO157:H7 โดยไทมอล

Influence of Temperature on Antimicrobial Activity and Mode of Action of Thymol Against Escherichia coli O157:H7

คำสำคัญ : ไทมอล  ความสามารถในการยับยั้ง  กลไกการยับยั้ง  E. coli O157:H7

วิพรพรรณ ศรีสุธรรม,  ศศิพิมพ์ คำสระ,  ปาริชาติ พุ่มขจร  และ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

  

การประยุกต์ใช้เทคนิคจำแนกข้อมูลแบบต้นไม้ตัดสินใจเพื่อการวินิจฉัยโรคในโคเบื้องต้นบนโทรศัพท์มือถือ

Applying Decision Tree Classification Techniques for Diagnose the Disease in Cow on Mobile Phone

คำสำคัญ : เทคนิคจำแนกข้อมูล  ต้นไม้ตัดสินใจ  วินิจฉัยโรคในโค  แอพพลิเคชั่นมือถือ

ณัฐวดี หงษ์บุญมี  และ พงศ์นรินทร์ ศรรุ่ง

  

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจไทย

A Causal Relationship Model of Benefit Realization from Information System in Thai State Enterprise of Thailand

คำสำคัญ : โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  การเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ  การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  รัฐวิสาหกิจ

มธุรส ผ่านเมือง, นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร,  กาญจนา วิริยะพันธ์  และ อรรฆรัตน์ บุญยะผลานันท์

  

การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในคอนกรีตกำลังสูง

The use of Palm Oil Ash in High Strength Concrete

คำสำคัญ : คอนกรีตกำลังสูง  เถ้าปาล์มน้ำมัน  กำลังรับแรงอัด  ปอซโซลาน

ขวัญชีวา หยงสตาร์  และชูเกียรติ ชูสกุล

  

การจัดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรทในน้ำด้วยวิธีการทางสเปกโตรโฟโตเมทรีสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร

Learning Experience Topic in Dissolve Nitrate Analysis by Spectrophotometric Method for Vocational Agricultural Students

คำสำคัญ : ประสบการณ์เรียนรู้  ไนเตรท  สเปกโตรโฟโตมิเตอร์  นักเรียนอาชีวศึกษาเกษตร

ภาณุชัย ประมวล   และณัฐกร อินทรวิชะ

  

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบโดยใช้แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอยแครงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Biodiesel Production Process from Crude Palm Oil using Calcium Oxide Derived from Cockle Shells as Economical and Green Catalyst

คำสำคัญ :ไบโอดีเซล  น้ำมันปาล์มดิบ แคลเซียมออกไซด์ (CaO)  เปลือกหอยแครง  กรดไขมันอิสระ (FFA)

วุฒิชัย รสชาติ  และ จาณียา ขันชะลี

  

ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบโต้เหตุอัคคีภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Factors Influencing the Fire Response Performance of Security Guardsat Ubon Ratchathani University

คำสำคัญ : ความรู้และความสามารถด้านการตอบโต้เหตุอัคคีภัย  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จิตตรา โอสถศรี  และกติกา สระมณีอินทร์

  

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งเมล็ดขนุน

Study of Physical Properties and Complacency of Consumerswith Bioplastic Packaging from Jackfruit Seed Starch

คำสำคัญ :คุณสมบัติทางกายภาพ  ความพึงพอใจ  แป้งเมล็ดขนุน  บรรจุภัณฑ์  พลาสติกชีวภาพ

อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์  และโสภิดา วิศาลศักดิ์กุล

  

การสลายด้วยแสงของเมททิลีนบลูด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์และไทเทเนียมไดออกไซด์/ซิลิกอนไดออกไซด์

Photodegradation of Methylene Blue with TiO2 andTiO2/SiO2

คำสำคัญ : ไทเทเนียมไดออกไซด์  เมททิลีนบลู  ซิลิกอนไดออกไซด์  โฟโตแคตตาลิส

อุไรวรรณ วีระพันธ์ , นภาพร ขวัญทองยิ้ม , โศจิรัตน์ คงประสิทธิ์  และวาริช วีระพันธ์

  

การจำแนกเชื้อและการตรวจหายีนก่อโรคด้วยวิธีอณูวิทยาในแบคทีเรียที่แยกได้จากอุจจาระของเด็กแรกเกิด

Bacterial Identification and Molecular Detection of Virulence Genesin Bacteria Isolated from Infant Feces

คำสำคัญ : เอ็นเทอโรคอคไค  เอ็นเทตโรคอคคัส  ฟีคาลิส  ยีนก่อโรค  ปฏิริยาลูกโซ่พอริเมอเรส

มารุตพงศ์ ปัญญา  และวีระพงศ์ ลุลิตานนท์

  

ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการฝ่าสัญญาณไฟแดง ณ ทางแยกที่มีการตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟแดง: พื้นที่ศึกษา สามแยกท่าพระ จังหวัดขอนแก่น

Psychological Factors Influencing Red Light Running Intentions at the Junction with Red Light Camera Enforcement : A Case of Thapra Junction, Khon Kaen province

คำสำคัญ : อุบัติเหตุจราจร  ฝ่าสัญญาณไฟแดง  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ความตั้งใจ  ปัจจัยด้านจิตวิทยา

พงษ์พันธ์ แทนเกษม, ปิยณัฐ จันโทสุทธิ์ , ธเนศ เสถียรนาม  และชัยชาญ ยุวนะศิริ

  

ฟลักซ์ของตะกอนแขวนลอยและสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณปากคลองปากพยิงในฤดูน้ำมาก ในเดือนกันยายน 2558

Relationship between Suspended Sediment Flux and Dissolved Inorganic Nutrients Flux in Water of Pak Phaying Canal during Wet Season in September 2015

คำสำคัญ : ฟลักซ์  สารอาหาร  ตะกอนแขวนลอย  คลองปากพยิง  นครศรีธรรมราช

ดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ   ศิริรัตน์ สมเชื้อ   สุดารัตน์ นิลรัตน์   สุรศักดิ์ สีชุม  ภูสิต ห่อเพชร   และเจนจิรา แก้วรัตน์

  

การลดปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม Vibrioในน้ำเสียจากนากุ้งด้วยต้นกระจับ

Reduction of Vibrio bacterial concentrations in wastewater from shrimp pond using Trapa bispinosa Roxb.

คำสำคัญ :Vibrio ต้นกระจับ Trapa bispinosa Roxb.  น้ำเสียจากนากุ้ง

 สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ ,  ธีรวรรณ บุญโทแสง  และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

  

ซีเมนต์กระดาษสำหรับงานหล่อกระถางต้นไม้

Paper Cement for Plant Pot Casting

คำสำคัญ : ซีเมนต์กระดาษ  เศษกระดาษเหลือทิ้ง  งานหล่อกระถางต้นไม้

เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ , กิตติ มณีพราว และภูษิต ตรีสง่า

  

การศึกษานาโนซิลิกาจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่วัสดุเชิงพาณิชย์

Study of Nanosilica from Agricultural Waste to Commercial Materials

คำสำคัญ : นาโนซิลิกา  การสังเคราะห์  คุณลักษณะเฉพาะ  การประยุกต์ใช้  ของเหลือทิ้งทางการเกษตร

 ภัทรนันท์ ทวดอาจ

  

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนของแม่บ้านในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Factors affecting behavior in household solid waste management among housewives in Khao Kho district, Phetchabun province

คำสำคัญ : พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน  แม่บ้าน

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, บรรณกร เสือสิงห์, วัฒนศักดิ์ จันทร์แปลง, วิเชียร พุทธภูมิ และบุญชนัฏฐา พงษ์ปรีชา

  

การสังเคราะห์ตัวควบคุมพีไอดีในโหมดกระแส โดยใช้วงจรขยายสายพานกระแสส่งผ่านความนำ

A Synthesis of Current-mode Proportional Integral and derivative (PID) Controllers Using CCTAs.

คำสำคัญ : โหมดกระแส  ตัวควบคุมพีไอดี  วงจรขยายสายพานกระแสส่งผ่านความนำ

 พุทธาวุฒิ ลีกุลธร และสมชาย ศรีสกุลเตียว

  

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน