ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

บรรณาธิการ

สารบัญ

ผลของราเอนโดไฟต์ที่สร้างกรดอินโดลอะซิติกต่อการเติบโตของต้นกล้ากระเจี๊ยบเขียวในดินที่ปนเปื้อนไกลโฟเสต

Effects of Indoleacetic Acid-Producingendophytic Fungi on Growth of Okra Seedling in Glyphosate-Contaminated Soil

ปิยะ ยงจอหอ, วราภรณ์ ฉุยฉาย และ วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่ออันตรายของการสูบบุหรี่ กับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมปลาย : กรณีศึกษาอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

Relationship Between Knowledge, Attitudes toward Cigarette Smoking Dangers and Cigarette Smoking among High School Students: A case study of Kho-Wang, Yasothorn  

พลากร สืบสำราญ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  เมรีรัตน์ มั่นวงศ์  นิยม จันทร์นวล  และวันวิสา จันทาทร

 

Effect of PCB to Expression of Genes Involved in GA Biosynthesis During Jatropha Seedling

Siam Popluechai, Lucsame Gruneck, Anupharb Seesangboon, Apichet Sangsuriyaroj, Prapassorn Damrongkool EungwanichayapantandJantrararuk Tovaranonte

 

ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยยูเรียเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเกษตรกรรม

Urea Controlled Released Fertilizers for Agricultural Applications

นิษฐา คูหะธรรมคุณ และ สายันต์ แสงสุวรรณ

 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของแก่นตะวันที่มีอายุการเก็บเกี่ยวต่างกัน

Bioactive Compound and Antioxidant Activity of Sunchoke (Helianthus tuberosus L.) at Different Harvest Times

สุริยา ทุดปอ และจิตรา สิงห์ทอง

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ในเทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปคโทรโฟโตเมทรี

Efficiency Improvement in Flame Atomic Absorption Spectrophotometry

ยุทธนา รัตนสุวรรณ และ นภา ตั้งเตรียมจิตมั่น

 

การศึกษาผลของตะกั่วออกไซด์ต่อสมบัติโครงสร้างและสมบัติยืดหยุ่นของแก้วที่รีไซเคิลจากซิลิกาเจลโดยใช้เทคนิคอัลตราโซนิกและเอฟทีไออาร์

A study of the effect of lead oxide on structural and elastic properties of recycled silica gel glass by ultrasonic and FTIR technique

P. Sopapan, J. Laopaiboon, O. Jaiboon,C. Bootjomcha, U. Patakham and R. Laopaiboon

 

การศึกษารูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังแขวนในบ่อดิน

A Study of Fish Feeding pattern to Reduce Cost of Tilapia (Oreochromis niloticus) Production in Cage-Cum-Pond Culture System

ณรงค์ กมลรัตน์

 

ผลของอุณหภูมิการคั่วกระเทียม หอมแดง และพริกแห้งต่อฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา Aspergillus niger

Effect of Roasting Temperatures of Garlic, Shallot and Dried Chilion Antifungal Activity of Aspergillus niger

สุนิดา เมืองโคตร,ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล,วาริช ศรีละออง,เฉลิมชัย วงษ์อารี และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

 

การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติการการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Study and Development of Electromagnetic Induction Laboratory

สมภพ สุขเฉลิม และอมร เทศสกุลวงศ์

 

การสุขาภิบาลอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Food Sanitation in Child Center at Sri-kai Sub-dristrict Warinchumrab District, Ubon Ratchathani Province.

จิราภรณ์ หลาบคำ, จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และ วิษณีย์ แก่นคง

 

การศึกษาสมบัติความยืดหยุ่นของกระจกหน้าต่างรีไซเคิลที่เจือด้วยคอปเปอร์(I)ออกไซด์ (Cu2O) ด้วยเทคนิคคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิกและฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี

Elastic Properties of Recycled Soda-lime Glasses Doped with Copper(I)oxide (Cu2O)Studied by Ultrasonic Technique and Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Y. Jaichueai, C. Bootjomchai, O. jaiboon, J. Laopaiboon and R. Laopaiboon

 

การปรับปรุงคุณภาพของวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสง สำหรับโคมไฟถนน

Improving the quality of light-emitting diode lamp drive circuit for street lighting

ธนพล เสียงดี วุฒิชัย ปิ่นแก้ว นิติพงษ์ สมไชยวงค์ วิฑูรย์ พรมมี

 

ผลของวัสดุหลังคาและมุมเอียงที่มีต่อการกระจายอุณหภูมิภายในอาคาร

Effects of Roofing Materialsand Inclination Angle on Temperature Distribution of Building

นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, สมพร หงษ์กง, จรัญ มงคลวัย และ วัชรายุทธ ลำดวน

 

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระโดยเทคนิคเชิงภาพกับวิธีไมโครเพลสดีพีพีเอช

Comparison of Analytical Method for Antioxidant Activity between an Image Processing Technique and Micoplate-DPPH assay

สุวรรณา วรรัตน์,วันชัย อินทรพิทักษ์ และวธู พรหมพิทยารัตน์

 

การศึกษาการใช้งานถุงมือปรับอุณหภูมิจากถั่วเขียวกับผู้ปฏิบัติงานสัมผัสความเย็น

ในโรงผลิตน้ำแข็ง

The Study of Usage of Heated Gloves from Green Bean for Cold Worker Exposure in Ice Factory

เชิดศิริ นิลผาย,นฤมล  กันนิกา,มาลิษา  สุธรรมา และ วิภาดา ดำขำ

 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

The Correlatedbetween Parenting Stylesand Adolescents Risk Behaviors

สิริทรัพย์  สีหะวงษ์  และ สุพัตรา  ดีดวงพันธ์

 

ผลของชนิดปลาทะเลต่อลักษณะคุณภาพของไส้กรอกปลาเวียนนา

Effect of Marine Fish Type on Quality Characteristic of Fish Vienna Sausages 

สุนทรณ์ ฟักเฟื่อง

 

การลดความเข้มและการย่อยสลายสีอะมิโดแบล็คด้วยตะกอนเร่งภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนและสภาวะแอโรบิคดีไนทริฟิเคชัน

Decolorization and Biodegradation of Amido Black using Activated Sludge under Aerobic andAerobic Denitrifying Conditions

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์, ไตรมาศ บญไทยและวีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

 

คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของน้ำดื่มบรรจุขวดชนิดพลาสติกใสและพลาสติกขุ่นที่จำหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Physical and Microbiological Qualities of Clear and Opaque Bottled Drinking Water Distributed in Ayutthaya Province

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน