ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

บรรณาธิการ

สารบัญ

 

สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพของว่านชักมดลูกที่จำหน่ายในท้องตลาดของไทย (Secondary Metabolites and Biological Activities of Wan Chak Mod Look Distributed in Thai Markets)

ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 

 

การเร่งปฏิกิริยาโดยซีโอไลต์ (Catalysis by Zeolites)

อาทิตย์  อัศวสุขี

 

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของพระภิกษุสงฆ์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (Prevalence and Factors Associated with Chronic illness of Monks in Amphoe Warinchamrab, Ubon Ratchatani Province)

มินตรา สาระรักษ์ วรารัตน์ สังวะลี  และ วิลาศ คำแพงศรี

 

ผลของอัตราส่วนยางและแป้งต่อสมบัติของไฮโดรเจลชนิดพอลิเมอร์เชื่อมขวางแบบกึ่งโครงร่างตาข่ายและการประยุกต์ใช้ในการปลูกดาวเรือง (Effects of Rubber/Starch Ratio on the Properties of Hydrogel Semi-interpenetrating Polymer Network and Marigold Planting Application)

ชัยวุฒิ วัดจัง

 

สภาพสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือน และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะในอำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ (Household Environmental Conditions and Health Behaviors of Urolithiasis Patients in Bungkla District, Buengkan Province)

ภาณุพงษ์ แก้ววิเศษ และวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

 

พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี (Sickness-prevention Behavior of Stone-crushing Mill Workers in Namyuen District, Ubon Ratchathani Province)

จิราภรณ์ หลาบคำ จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม

 

ตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณแบบปรับปรุงภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟสโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร (Modified Ratio-cum-product Estimators under Two-phase Sampling using Two Auxiliary Variables)

จิราภรณ์ ธรรมสาโรช  ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์  และวุฒิชัย ศรีโสดาพล

 

เซตของจำนวนจริงเป็นสับเซตของเซตของจำนวนเชิงซ้อนใช่หรือไม่ (Is the Set of Real Numbers a Subset of the Set of Complex Numbers?)

สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี

 

การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตบัวบก (Centella asiatica(L.) Urb.) ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ (Comparison of Growths and Yields of Asiatic Pennyworth (Centella asiatica(L.) Urb.) withChemical and Organic Fertilizers.)

บุษบา บัวคำ และ รักเกียรติ แสนประเสริฐ

 

สถานการณ์การใช้สารเคมีการเกษตรบริเวณภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Application of Agrochemicals in the Lower Mekong Basin)

ชิดหทัย  เพชรช่วย

 

ชีววิทยาการสืบพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อความสมบูรณ์เพศของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullaceaLinnaeus, 1758) ในพื้นที่นาข้าวอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (Study on Reproductive Biology and Some Relating Factors on Sexual Maturation of Thai Native Apple Snail (Pila ampullacea Linnaeus, 1758) in the Rice Field Si Muang Mai, Ubon Ratchathani Province)

เดชณรงค์ โพธิ์ศรี และ ธนาทิพย์ แหลมคม

 

การดูดซับแคดเมียมจากสารละลายโดยเปลือกส้มโอ (Citrus grandis) (Adsorption of Cadmium from Aqueous Solutions by Pomelo Peel (Citrus grandis))

Chakkrit Umpuch*, Pariwat Namduang, and Pravichayada Yawong

 

การศึกษาแก้วระบบ xCaO - (50-x)SrO – 50B2O3 ด้วยแคลเซียมออกไซด์จากเหง้ามันสำปะหลังที่มีผลต่อสมบัติความยืดหยุ่นและสมบัติทางโครงสร้าง (The Investigation of xCaO - (50-x)SrO – 50B2O3 Glass Systems Added with CaO from Aassava Rhizome on Elastic and Structural Properties)

Y. Jaichueai, L.Singsawat, C.Bootjomchai, O.Jaiboon, J.Laopaiboon, U.Patakham and R.Laopaiboon

 

การดูดซับสีย้อมรีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่านกัมมันต์ที่เตรียมจากผักตบชวา (Adsorption of Reactive Black 5 dye on Activated Carbon Prepared from Water Hyacinth)

จักรกฤษณ์ อัมพุช,ฐิตาพร คำภู, นันทกานต์ ทองเฟื่อง, สุจิตรา แก้วศิริ, อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์, ไท แสงเทียน และพุทธพร แสงเทียน

 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม (Food Consumption Behavior and Nutritional Status of Secondary School Students in Kudpladug Sub-district, ChuenchomDistrict, Mahasarakham  Province)

อดิษา  สังขะทิพย์ และ สุวลี  โล่วิรกรณ์

 

ผลของ BA,NAAและความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเฟิร์นชายผ้าสีดาสายผ้าม่าน (Platycerium coronarium) ในสภาพปลอดเชื้อ (Effects of BA, NAA and Light Intensity on Growth and Development of Platycerium coronarium in vitro)

ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์ 

 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแนะนำการใช้ปุ๋ยและรูปแบบการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช (The Computer Software Development for recommending the use of Fertilizer and Integrated Fertilizing System which Suitable for Soil Type and Plant)

พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม

 

การพยากรณ์ความต้องการใช้งานหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันแบบตรวจสอบสลับ 3 ส่วน (The Demand Forecasting of Electrical Power Distribution Units by Support Vector Regression with 3 Folds Cross-Validation)

รณชัย ชื่นธวัช,  กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และนิตยา เกิดประสพ

 

ผลของโปรแกรมการใช้สมุดบันทึกทางคลินิกร่วมกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนเบาหวาน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (Assessment of Clinical Skills and Social Support for Self-care Behavior and Level of Fasting Blood Sugar of Patientswith Diabetes in Mahachanachai District,YasothonProvince)

อภิชาติ กตะศิลา, สุกัญญา ลีทองดี และประเสริฐ ประสมรักษ์

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน