คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559

สารบัญ

 

เคมีสีเขียว

Green chemistry

ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์, พิมพา  สร้อยสูงเนิน, สิรีรัตน์ ลิศนันท์, ณัชชา  พันธมา, ปนัดดา  เพชรล้วน,

สุดารัตน์ สมบัติศรี, พิมภนิจภา กันทาดง, ชัยยศ จันทร์แก้ว และอาทิตย์ อัศวสุขี

 

การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า 

Nursing of the elderly with depression

สาวิตรี  สิงหาด

 

Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activity from the Piperaceae

การตรวจกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสจากพืชวงศ์พริกไทย

Nuttiya Werawattanachai and Rawiwun Kaewamatawong

 

การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์โดยวิธีปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ZnO nanostructures synthesized by oxidation reaction method

สุทธินาถ หนูทองแก้ว และ วรศักดิ์ สุขบท

 

ปฏิกิริยาคลอริเนชันของสารอนุพันธ์ 4,6-ไดเมทอกซีอินโดล 

Chlorination of 4,6-Dimethoxyindole Derivatives

กนกกรณ์ ศิริทิพย์ และทินกร แก้วอินทร์

 

ผลของอัตราส่วนยางครัมบ์และแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติเชิงกลและทางความร้อนของยางผสมระหว่างยางเอทิลีนโพรพิลีนไดอีนและยางธรรมชาติอิพอกไซด์ 

Effect of Crumb Rubber/Calcium Carbonate Ratio on Mechanical and Thermal Properties of Ethylene-Propylene Diene Rubber/Epoxidized Natural Rubber Blends

สราวุธ ประเสริฐศรี, กนกวรรณ กุระกนก, นัฐพล สุขพันธ์ และปราณี นุ้ยหนู

 

การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ

The Change of the The Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat: Water Resources Aspect

ปกรณ์ ดิษฐกิจ, นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์, สุธีระ ทองขาว, จันทิรา รัตนรัตน์ และศิวนาถ นันทพิชัย 

 

การแพร่กระจายของปรสิตโมโนจีเนียนในปลาน้ำจืดที่สำรวจพบในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Distribution of Monogeneans in Freshwater Fishes  from Pak-panang Basin, Nakhonsithammarat

ศศิภาพร สุขเงิน และธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล

 

กายวิภาคศาสตร์เนื้อเยื่อชั้นผิวใบของพืชวงศ์มะขามป้อม (Phyllanthaceae) บางชนิดในประเทศไทย

Leaf Epidermal Anatomy of some Species of the Family Phyllanthaceae in Thailand

จิดาภา พรหมสิงห์, อนิษฐาน ศรีนวล และวิโรจน์ เกษรบัว