คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559

สารบัญ

 

สถานการณ์การสูบบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดบุหรี่ 

The situation of Smoking Behavior among Staff and Students at Ubon Ratchathani University: Smoke Free Ubon Ratchathani University Project

นิยม จันทร์นวล  และพลากร สืบสำราญ

 

พฤติกรรมการจัดการซากบรรจุภัณฑ์เคมีทางการเกษตรของเกษตรกรบ้านเกษตรพัฒนาเหนือและบ้านเกษตรสามัคคี ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

Behavior of Agrochemical Packaging Waste Management of Farmers Ban Kasetpattana Nue and Ban Kasetsamakkee, Tumbon Kumkwang, Ampher Warinchumrab, Ubon Ratchathani province.

จิราภรณ์ หลาบคำ, ชลธิชา ผ่องจิตต์ และ ทิพาวรรณ เพทราเวช

 

การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากหญ้าเนเปียร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน  

Carbon Dioxide Emission Assessment of Biomass Community Based Power Plant from Napier Grass

ประพิธาริ์  ธนารักษ์,  พิสิษฏ์  มณีโชติ และ วิกานต์  วันสูงเนิน

 

ผลของพลาสติไซเซอร์และอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของฟิล์มย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจากแป้งบุก

Effects of Plasticizers and Drying Temperatures on Properties of Biodegradable Film from Konjac Flour

ยุทธนา นามวงษา, ละมุล วิเศษ และณัฐพล ภูมิสะอาด

 

Properties and Carbon-Nutrient Storage Potentials of Forest Soils in Highland Community Forest, Chiang Mai Province

คุณสมบัติของดินป่าไม้และศักยภาพการสะสมคาร์บอน-ธาตุอาหารของป่าชุมชนในพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

Taparat Seeloy-ounkaew  Soontorn Khamyong and Niwat Anongrak

 

ตัวแบบพยากรณ์จำนวนผู้มีงานทำในประเทศไทย

Forecasting Model for the Number of Employment in Thailand

วรางคณา กีรติวิบูลย์

 

สมบัติเชิงหน้าที่และการประยุกต์ใช้ใยอาหารจากรำข้าวในขนมปัง

Functional Properties and Utilization of Rice Bran Dietary Fiber in Bread

Jittra Singthong

 

วานิลลา: ศักยภาพการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Vanilla: A Potential on Micropropagation

ศักดินันท์ จันทคณานุรักษ์ และ กาญจนา รุ่งรัชกานนท์