คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559

สารบัญ

 

การวิเคราะห์เหตุการ์การประทุบนดวงอาทิตย์ที่มีความรุณแรงตามประเภทการประทุในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2556

ฑิราณี ขำล้ำเลิศ, นลินี เอี่ยมสะอาด, วุฒิศักดิ์ กาญจนาภา, พรพิตา ทิพราช, พรวิบูลย์ สุขร้าย และรุ่งทิวา ยิ้มบุญเกิด

 

ความเครียดของพนักงานและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของพนักงาน: กรณีศึกษาฐานผลิตแก๊สธรรมชาตินอกชายฝั่งอ่าวไทย

วชิระ เพ็ชรงาม และกลางเดือน โพชนา

 

การแยกแลคติดแอสิคแบตทีเรียจากอาหารหมักเพื่อนำมาพัฒนาเป็นตัวนำดีเอ็นเอ

ศรีสรรค์ ปูพบุญ, นริศรา ปัดภัย, สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์, ปาริชาติ พุ่มขจร และพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

 

การใช้น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่พบบนแผ่นยางพารา

สายสมร ลำลอง และพงษ์นรินทร์ ยอดสิงห์

 

การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเตาเผาอิฐมอญแห่งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณีย์ บุญขาว, โชติมา พลรักษา และจีราพร ทิพย์พิลา

 

แก้วโซดาไลม์ผสมกับเถ้าลอยลิกไนต์ซิลิกาต่ำผลิตแล้วเซรามิก

เมทนี อ้วนเส้ง, ดนุพล ตันโยภาส และสุชาติ จันทร์มณี

 

ความหลากชนิดของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้ง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

จุฑามาศ ศรีปัญญา และนิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์

 

ความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในปลาของแบคทีเรียและกรดแลคติกที่แยกจากลำไส้ปลาดุกอุย

วอนสมัย ดาราแสน และอัจฉรา รัตนชัย