ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

สารบัญ

 

แนวโน้มความเป็นไปได้ของอิเล็กโทรแมกเนติกเซลล์

Feasibility of an Electromagnetic Cell

อภิชัย ศิวประภากร ปรเมสฐ์ บุญศรี และสุพล สำราญ

 

การศึกษาปฏิกิริยาการกำจัดของสารกลูโคซิลโบรไมด์ที่เหนี่ยวนำโดยดิมซิลแอนไอออน

Exploratory Study of DimsylAnion-Induced Elimination Reaction of Glycosyl Bromides

กัมปนาท ฉายจรัส

 

จุลกายวิภาคที่แตกต่างของระบบห่อหุ้มร่างกายบริเวณส่วนอกของผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)

Differential Histology of the Integument Systemin the Thoracic RegionofCatopsilia pomona(Fabricius, 1758)

ศิลปชัย เสนารัตน์ เจษฏ์ เกษตระฑัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วธิพร เย็นฉํ่า และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

 

วิถีการปลูกข้าวไร่และคุณประโยชน์ของข้าวไร่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Cultural Practice and Benefit of Oryzasatival in Dansai, Loei Province

นิรมล ศรีชนะ

 

ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Household Food Security in Mueng Mee Noi Village, Kaunwon Sub-district, Mueng District, Nongkai Province

มินตรา สาระรักษ์ และเสาวลักษณ์ แสนนาม

 

คุณสมบัติโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คัดแยกได้จากอุจจาระเด็กแรกเกิด

Probiotic Characterization of Lactic Acid Bacteria isolated from Infant Feces

มารุตพงศ์ ปัญญา, วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ ธันยาการ ศรีวรมาศ, ธารินี ไชยวงศ์ และฐาปนีย์ ถิ่นบ้านใหม่

 

การใช้สื่อสังคมในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

Using Social Mediain Knowledge Management for Local Development of Ubon Ratchathani Province

มณูญพงศ์ ศรีวิรัตน์

 

คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใสที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน

Physical and Microbiological Qualities of Bottled Drinking Water distributed in Nan Province

สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ และ วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย