ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

 

 

ปกหน้าใน

บรรณาธิการ

สารบัญ

 

ปัจจัยด้านพลวัตสภาพแวดล้อม ผู้นำ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำพูน

Factors of Environmental Dynamics, Leaders and Creative Thinking on the Community Enterprise’s Performance in Lamphun Province.

คำสำคัญ:พลวัตสภาพแวดล้อม  ผู้นำ  ความคิดอย่างสร้างสรรค์  ผลการดำเนินงาน     วิสาหกิจชุมชน

Keywords:Environmental Dynamics, Leader, Creative Thinking, Community Enterprise’s performance

ทองศุกร์ วงศ์โสภา, บุญฑวรรณ วิงวอน,  อัจฉรา เมฆสุวรรณ และชัยวัฒน์ สมศรี

 

การพัฒนาสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบากชุม ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

The Development of Tourism Souvenir for Community Based Tourism in Bakchum Village, Nonkor Subdistrict, Sirintorn District, Ubon Ratchathani Province

คำสำคัญผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

Keywords: tourism souvenir; creative economy; cultural identity

สุวภัทร ศรีจองแสง

 

แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Guidelines of Logistics Cost Reduction: a Case Study of Cassava Farmers in Bankos Sub-district Muang District  Khon Kaen  Province

คำสำคัญแผนผังสายธารคุณค่า ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ต้นทุนโลจิสติกส์

Keywords: Value stream mapping; Activity basedcosting system; Logistics cost

เอกชัย คุปตาวาทิน, พัลลภ พรมสาเพ็ชร, วาสนา ช่อมะลิ และทายวุฒิ โพธ์ทองแสงอรุณ

 

กลุ่มสายบุรี ลุกเกอร์: การสร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้

SAIBURI LOOKERGROUP: Social Networking for Peaceful Living amidstunrest in the Southern Border Area

คำสำคัญการสร้างเครือข่ายทางสังคม  กลุ่มสายบุรี ลุกเกอร์ สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ สันติสุข

Keywords: Social networking; Saiburi Looker group; the Southern Border Area, peacefully

กนกพร มาลัยหอม,กานดา จันทร์แย้ม และเก็ตถวา บุญปราการ

 

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสบู่สมุนไพร

Learning Outcomes of 8th Grade Students through Learning with the Science Project Learning Package on “Herbal Soap”

คำสำคัญชุดกิจกรรม  โครงงานวิทยาศาสตร์  สบู่สมุนไพร

Keywords: Learning Package; Science Project; Herbal Soap

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, สุทัตตา ธรรมภัทรกุล และสุภาพร ลาภมา

 

ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

Achievement and Satisfaction of Nursing Students  Exposed to Google Classroom in Nursing Information Technology

คำสำคัญ:  ผลสัมฤทธิ์  ความพึงพอใจ  การสอนผ่าน Google Classroom  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล

Keywords:  Achievement; Satisfaction; Exposed to Google Classroom; Nursing Information Technology

สาวิตรี สิงหาด, สุฬดี กิตติวรเวช และอธิพงศ์ สุริยา 

 

ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Attitudes, Motivation, and English Learning Behavior of Phuket Rajabhat University Students

คำสำคัญทัศนคติ  แรงจูงใจ  พฤติกรรมการเรียน

Keywords: Attitudes; Motivation; Behavior

ศุภิกา นิรัติศัย

 

มาตรการทางกฎหมายเพื่อตรวจสอบการตั้งข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการ

Legal Measures to Verify the Acusations of Inquiry Officials by Prosecutor

คำสำคัญการสอบสวน ข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Keywords: Investigation; Accusations; Inquiry officers; Prosecutors; Criminal procedure law

วัฒนพงศ์ วงศ์ใหญ่

 

ความรับรู้เกี่ยวกับพระวอและพระตาในงานเขียนของทายาทอาญาสี่เมืองอุบล

The Perception of Pra Wor and  Pra Taa  on the Descent of Ayasee’s of Mueang Ubon Writing

คำสำคัญ: ประวัติศาสตร์นิพนธ์  พระวอและพระตา  คนเมืองอุบล ทายาทอาญาสี่เมืองอุบล

Keywords: Historiography; Pra Wo and Pra Taa; the Ubonian; the Descendantof Ayasee of Mueang Ubon

สุธิดา ตันเลิศ

 

ศิลปกรรมและโบราณสถานสมัยอยุธยาในจังหวัดเพชรบุรี สำหรับมัคคุเทศก์

Existence Ayutthaya Arts and Historical Sites in Phetchaburi Province for Tourist Guide

คำสำคัญ: ศิลปกรรมอยุธยา  โบราณสถานสมัยอยุธยา  จังหวัดเพชรบุรี

Keywords:Ayutthaya arts; Ayutthaya Archaeological Site; Petchaburi province

สงกรานต์ กลมสุข

 

“บะข่างโว่” ของเล่นพื้นบ้านเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Fa-ham Municipality, Muang District, Chiang Mai Province

คำสำคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเล่นพื้นบ้าน บะข่างโว่

Keywords: Local wisdom; Folk toy; Ba khang woh

จิรวรรณ บุญมี  และธวัชชัย บุญมี

 

การทวงหนี้อย่างไรให้ชอบด้วยพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

“How to legally collect debt according to the Debt Collection Act B.E. 2558”

คำสำคัญ: การทวงถามหนี้

Keywords: debt collection

สุรศักดิ์ มีบัว

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ปกหลังใน