ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

กองบรรณาธิการ

สารบัญ

 

 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษของศาลเจ้ากะทู้ในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
Strategic Communication for Special Events Management for the Kathu Shrine during the Phuket Vegetarian Festival
คำสำคัญ :การสื่อสารเชิงกลยุทธ์  การจัดกิจกรรมพิเศษ  ศาลเจ้ากะทู้  เทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
วัชรา บูรณะสุบรรณ
 
 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินต่อการรับทหารกองประจำการ:กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
The application of financial tools on conscripted soldier : A case study of Nakhon Ratchasima province
คำสำคัญ : ทหารกองประจำการ  การฝึกอบรมทหารกองประจำการ  อัตราผลตอบแทนภายใน
ภัทรกิตติ์ เนตินิยม  เจียมจิตร ชวากร  และสุรางค์ เห็นสว่าง
 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันวิชาชีพพยาบาลกรณีศึกษา โรงพยาบาลนครพนม
Influential Factors on Career Commitment of Professional Nurses : A Case Study of  The Nakhon Phanom Hospital
คำสำคัญ :ทัศนคติต่องาน  ความคาดหวังในงาน  การรับรู้ค่านิยมวิชาชีพ  การสนับสนุนทางสังคม  ผูกพันต่อต่ออาชีพ  พยาบาลวิชาชีพ
มงคล  เอกพันธ์   การุณ พงศ์ศาสตร์   และอภิรดี คำไล้
 
 
ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต่อเพศภาวะในสังคมไทย
University staffs’ attitude towards gender in Thai society
คำสำคัญ :เพศภาวะ  บทบาทหญิงชายไทย  ทัศนคติ  บุคลากรในมหาวิทยาลัย
สมพร รุ่งเรืองกลกิจ   เนตรชนก แก้วจันทา   ชมพูนุท กาบคำบา   และอิงคฏา โคตนารา
 
 
ลักษณะความเป็นพลเมืองดีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
Good Citizenship Characteristics of Science and Fisheries TechnologyFaculty’sStudents, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus
คำสำคัญ :การสนับสนุนทางสังคม  บุคลิกภาพ  ความเป็นพลเมืองดี  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วรรณกร พลพิชัย
 
 
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานภูมิปัญญา และมิติวิถีไทยเรื่องดิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Design and Development the Learner’s Knowledge Construction Learning Innovation based on Thai Wisdom and Thai Livingon the topic of soil for fourth grade students
คำสำคัญ : การออกแบบการสอน  การสร้างความรู้  ภูมิปัญญา  นวัตกรรมการเรียนรู้
สุมาลี ชัยเจริญ   อิศรา ก้านจักร   จารุณี ซามาตย์  และปรมะ ขวงเมือง
 
 
การสำรวจการใช้วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์โดยผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
A Survey of the Implementation of the Lexical Approachby Thai Tertiary EFL Teachers
คำสำคัญ  : วิธีสอนภาษาแบบเน้นศัพท์  ผู้สอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ มหาวิทยาลัยชาวไทย
Dentisak Dokchandra
 
 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์แบบมุขปาฐะบ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
The Development of Oral History of Ban Khamhee, Ponsai Subdistrict, Mueang District, Mukdahan Province
คำสำคัญ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์บอกเล่า  ประวัติศาสตร์บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย จังหวัดมุกดาหาร
สุธิดา ตันเลิศ  และสุรัชดา คนึงเพียร
 
 
ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว
Beauty Image of Laos Women in The Literature of Laos
คำสำคัญ : ภาพลักษณ์ความงาม  ผู้หญิงลาว  วรรณคดีลาว
วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน
 
 
พฤติกรรมภาวะผู้นำกับการสร้างความสุขวิถีพุทธในองค์กร
Leadership behaviors to create a happy Buddhist organization.
คำสำคัญ : พฤติกรรมผู้นำ  ความสุขแนวพุทธศาสนา  ภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ
สามารถ บุญรัตน์
 
 
การตัดจำหน่ายหนี้สูญให้สอดคล้องกับกฎหมายของภาษีอากร
Bad Debts Amortization in compliance with Tax Legislation
คำสำคัญ : หนี้สูญ  หนี้สูญทางภาษีอากร  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
 
 
บทวิจารณ์หนังสือ
“ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัยข้อคิดใหม่และข้อสังเกตบางประการ”
สุนิตย์  เหมนิล
 
 
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน