ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

สารบัญ

 

บทความรับเชิญ ประเพณีบวชควาย ในมิติทางมานุษยวิทยา

สมชาย นิลอาธิ

 

รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นพชัย ฟองอิสสระ

 

การประเมินคุณภาพด้านการบริการนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

พริ้มพักตร์  ไชยมี

 

การคลี่คลายประวัติศาสตร์บาดแผลและความเป็นชายขอบของชุมชนคาทอลิกอีสาน : กรณีศึกษาหมู่บ้านสองคอน  จังหวัดมุกดาหาร

ชัยวิวัฒน์  วงศ์สวัสดิ์

 

การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดธรรมราชา จากคติทางพระพุทธศาสนากับลักษณะการปกครองในกวีนิพนธ์หลีเซา

พีรวัส วรมนธนาเกียรติ    

 

ปัจจัยทำนายปริมาณไขมันในร่างกายของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

อาภรณ์ ดีนาน และจริยา ทรัพย์เรือง

 

การประเมินผลการดำเนินการของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กรณีอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สุวภัทร  นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์  สุวรรณกูฏ, ยมนา ชนะนิล และ ภูษณิศา  มีนาเขตร

 

ประเพณีแซนโฏนตา: การสืบทอดและการดำรงอยู่ในบริบทพื้นที่ดั้งเดิม

สารภี  ขาวดี

 

ประวัติชาวจีนเมืองอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2411-2488

สุธิดา ตันเลิศ, อนันทธนา เมธนนนท์ และณัฐพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล