ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

  

 

 กำหนดการตีพิมพ์                      

บทความที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป

ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 
ฉบับที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม

 และฉบับพิเศษ (Special issue) 1 ฉบับต่อปี เผยแพร่กรกฎาคม-ธันวาคม

 

  วารสารฉบับปัจจุบัน

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน ปีที่พิมพ์ 2562 | 

 

  ปกหน้า

  สารบัญ

  กองบรรณาธิการ

  ปกหลัง

 


รายชื่อบทความ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 

บทวิจารณ์หนังสือ (Book review)
เรื่อง “Gender and Natural Resource Management: Livelihoods, Mobility and Intervention"

กนกวรรณ มะโนรมย์

คำสำคัญ: วิถีการดำรงชีพ  ความมั่นคงทางอาหาร  ครัวเรือนชาวนา  นาข้าว  สวนยางพารา

 

 

“จากนาข้าวเป็นสวนยางพารา”: 
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพ และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนชาวนาริมแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ

“From paddy field to rubber plantation”:
Change in livelihood and food security of farmer households in Mekong river area, Bueng Kan province

ทรงชัย ทองปาน  และนิธิมา เนื่องจำนงค์

คำสำคัญ: วิถีการดำรงชีพ  ความมั่นคงทางอาหาร  ครัวเรือนชาวนา  นาข้าว  สวนยางพารา

 

 

เขาใหญ่ : การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและกลุ่มทุน

Khaoyai : Land Use Change and The Capitalists

มฑณ ยนต์ดัน

คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เขาใหญ่  กลุ่มทุน

 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย: ความสำคัญของผู้เรียนสังคมศึกษา (ตอนแรก)

The Significance of Fundamental Knowledge of Legal Principle in the Study of Social Science (1st Part)

สมพร รุจิกิตติอังศุธร 

คำสำคัญ: ความรู้เบื้องต้น  กฎหมาย  สังคมศึกษา

 

นโยบายสาธารณะกับชุมชนบางเหรียง : ประเด็นทบทวนสู่ความสำเร็จและยั่งยืนของการขับเคลื่อนนโยบาย

Public Policy and Bang Rieang Community: Reviewed Issues
for Success and Sustainability of Policy Driving

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

คำสำคัญ: นโยบายสาธารณะ  วงจรนโยบาย  การพัฒนาชุมชน

 

 

บวชป่า : การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนภาคเหนือผ่านพิธีกรรมบวชป่า

Tree Ordainment: Indigenous Knowledge for Forest Conservation
in Northern Thailand Community Through Buat-Pah Ritual

สุธีร์พงษ์ ศรีวิราช  ปรารภ แก้วเศษ  และไพรัช ถิตย์ผาด

คำสำคัญ: : บวชป่า  ภาคเหนือ  การอนุรักษ์  ป่าไม้  ภูมิปัญญา

 

 

การครองอำนาจนำและการตอบโต้ต่อการครองอำนาจนำในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

Hegemony and Counter-Hegemony in the International Labour Organization

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

คำสำคัญ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  การครองอำนาจนำ  การตอบโต้ต่อการครองอำนาจนำ วาระงานที่มีคุณค่า  สหรัฐอเมริกา

 

 

มอง “สังคมชาวจีนภาคใต้ของไทย” ผ่านพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ. 109

Seeing “Chinese Society in Southern Thailand” through King Chulalongkorn’s
writing upon his royal visit to the Malay Peninsula in Rattanakosin era 109

เจษฎา นิลสงวนเดชะ

คำสำคัญ: พระราชหัตถเลขา  ชาวจีนภาคใต้ของไทย  ภาพสะท้อนสังคม

 

 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำการเกษตรแบบพันธสัญญาของผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวลของไทย

Factors influencing the Biomass Power Plants’ Decision Making for
Contract Farming Adoption in Thailand

ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์  สมศักดิ์ พงษ์เดช  นภาภรณ์ ขลุ่ยนาค  ปิยธิดา เปี่ยมงาม และชลธิชา อยู่พ่วง

คำสำคัญ: พลังงานชีวมวล  การเกษตรแบบพันธสัญญา  การเชื่อมประสานในแนวดิ่ง

 

 

กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบรับการตักเตือนในภาษาไทยและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ

Linguistic strategies for responding to admonish in Thai
and native speakers’ motivational concerns

สิทธิธรรรม อ่องวุฒิวัฒน์

คำสำคัญ: กลวิธีทางภาษา  การตอบรับการตักเตือนในภาษาไทย  ข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ  ภาษากับวัฒนธรรม  วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย

 

 

การพัฒนารูปแบบการแสดงของวงกลองยาว ในจังหวัดมหาสารคาม

The Development patterns of “Glong Yao Performing”
in Mahasarakham Province

คมกริช การินทร์

คำสำคัญ: กลองยาว  การพัฒนารูปแบบการแสดง  มหาสารคาม

 

 

ผลของการปรึกษากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาต่อความทนทานทางจิตใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

The Effect of Cognitive Behavioral Group Counseling
on Mental Toughness of High School Students

กันตภณ มนัสพล  วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์  และสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์

คำสำคัญ: ความทนทานทางจิตใจ  การปรึกษากลุ่มทฤษฎีตามพฤติกรรมทางปัญญา

 

 

การจัดการเครือข่าย:กรณีศึกษาการดูแลผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองวารินชำราบและเทศบาลตำบลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
Network Management: A Case of Elderly Care inWarin Chamrap Municipality andNamyuen Municipality, Ubon Ratchathani Province

อรุณี สัณฐิติวณิชย์

คำสำคัญ: เครือข่ายนโยบายสาธารณะ  การดูแลผู้สูงอายุ  การจัดบริการสาธารณะ