คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการ (พ.ศ. 2560-2564)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์
ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ
มาตรการ

(1) จัดทำแผนบริการวิชาการ
      - พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
      - สำรวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดทำแผนที่ (mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ บุคลากร  เครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
(3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม
(4) ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และนำผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
มาตรการ

(1) จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้

กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรการ

(1) จัดอบรม/ให้บริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
     ศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

มาตรการ

(1) พัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based system)

(2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการระบบสุขภาพ

 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

มาตรการ

(1) จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

     - หลักสูตรสำหรับคนวัยทำงาน
     - หลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย
     - หลักสูตรดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ
(2) นำผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(3) บริการทางการแพทย์และสุขภาพ
     - โรงพยาบาล
     - ร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์
(4) ศูนย์ทดสอบวิชาชีพ
(5) บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ
     - ศูนย์เครื่องมือกลาง
     - ศูนย์ทดสอบวัสดุ
     - ศูนย์สอบเทียบ
     - ศูนย์โครโมโซม
     - ศูนย์วิเคราะห์น้ำดื่ม
     - ศูนย์ให้คำปรึกษา
(6) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย