คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

สารบัญ

  

 

ภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่เกิดจากยามีผลทำให้เกิดภูมิต้านทานต่อเกล็ดเลือด:  พยาธิกำเนิด และการจัดการ

ปาริชาติ พุ่มขจร และ พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สุภาภรณ์ เอียนรัมย์ เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ และกระจ่าง ตลับนิล


การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวัยสูงอายุ 

มินตรา สาระรักษ์
                                

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี

สมเจตน์ ทองดำ จิราภรณ์ หลาบคำ และลักษณีย์ บุญขาว

                                

การดูดซับทางชีวภาพทองแดง(II) ด้วยไฟโบรอินจากรังไหมเหลือทิ้ง

สุดารัตน์ สมบัติศรี

 

ระบบนำส่งยาที่เกิดอิมัลชัน/ไมโครอิมัลชันเองของยาค่าการละลายน้ำต่ำสำหรับการให้ทางปาก

วริษฎา ศิลาอ่อน

 

Investigation of butyrate-producing bacteria and genes from fecal samples of Thai volunteers

Siam  Popluechai

 

Effects of Packaging Films on the Quality and Storage Stability of Cheese Shake Biscuits  made from Germinated Hom Nin Brown Rice Flour with Sugar-reduced Pineapple Paste Filling ammonium alum chelation

Nattira On-nom, Sawaminee Nualkaekul, Pornrat Sinchaipanit, Mian Anjum Murtaza, and Parisut Chalermchaiwat