คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

สารบัญ

 

ขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอสำหรับการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า (Pencil Lead Electrodes for Electrochemical Analyses) บทคัดย่อ/Abstract

เอกราช ตาแก้ว และ รัศมี ชัยสุขสันต์

 

การปนเปื้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซนด้วยวิธีทางชีวภาพ (Contamination by and Bioremediation of Hexachlorocyclohexane) บทคัดย่อ/Abstract

ขนิษฐา สมตระกูล

 

ไอดีลเฉพาะของเนียร์เลฟท์ออลโมซท์ริง Prime Ideals of Near Left Almost Rings บทคัดย่อ/Abstract

ธิติ เกตุคำ

 

การวิเคราะห์ค่าตัวแปรที่มีผลต่อค่าความผันแปรของความต้านทานในกระบวนการขัดหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Factor Analysis Affecting Stripe Height Sigma (SH_Sigma) in the Lapping Process Slider Bar of Hard Disk Drives) บทคัดย่อ/Abstract

ปภากร พิทยชวาล และ วิวัฒน์ ยิ่งสุทธิพันธุ์

 

คุณค่าของกากงาดำดิบ (Value of Unroasted Black Sesame Seed Cake) บทคัดย่อ/Abstract

กาญจนา บันสิทธิ์ และธีระพล บันสิทธิ์

 

การใช้นํ้าหมักชีวภาพเปลือกสับปะรดผสมใบเตยเป็นสารจับตัวยางธรรมชาติ (Use of Bio-extract of Pineapple Shell mixed with Pandan as a Natural Rubber Coagulant) บทคัดย่อ/Abstract

สายสมร ลำลอง และ สมนภา คำนัน

 

พอลิเมอร์ดูดซับนํ้าได้มาก: การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และ การประยุกต์ใช้ (Super Absorbent Polymer: Synthesis, Characterization, and Applications) บทคัดย่อ/Abstract

วารุณี ตานันต์ และ สายันต์ แสงสุวรรณ

 

ความเป็นไปได้ในการเก็บประจุไฟฟ้าด้วยโครงสร้างลักษณะพิเศษ (The Possibility of Special Structure for Storage of Electric Charge) บทคัดย่อ/Abstract

อภิชัย ศิวประภากร และสุพล สำราญ