ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากรสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ


ผู้บริหาร

 

 

 

 

รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

 

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย

 

 

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

 

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ

 

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

 

 


นางสาวปัญจีรา ศุภดล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 0-4535-3035
E-mail : puncheera.s@ubu.ac.th, research@ubu.ac.th
นางสาวนาวินี สุตัญตั้งใจ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 0-4535-3042
E-mail : nawinee.s@ubu.ac.th
นางสาวพรพิมล มงคลงำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ
โทร. 0-4535-3035
E-mail : pornpimol.m@ubu.ac.th
 
นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-4535-3035
E-mail : patcharaporn.c@ubu.ac.th
 
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร. 0-4535-3133
E-mail : p.douangdee@gmail.com
 

 

กลุ่มงานบริการวิชาการ

 

 


นายสุภวัฒน์ โสวรรณี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
โทร. 0-4535-1053
E-mail : ssowanni@gmail.com
นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 0-4535-1053
E-mail : chaiyang_1@hotmail.com
 

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 


นางสาวณัชชา อักษรศรี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-4535-3035
E-mail : natcha.a@ubu.ac.th
นางสาวประภัสรา ต่างทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-4535-3035
E-mail : prapasara1989@gmail.com

นางสาวศิรินญา วามนตรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-4535-3035
E-mail : sirinya.wa.59@ubu.ac.th

 

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

 


นายวีระพันธ์ ศิริศักดิ์ยศ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
โทร.0-4535-3035
E-mail : morbidhell1@hotmail.com
นางสาวศิรณัฏฐ์ อันพันลำ
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
โทร.0-4535-3042
E-mail : jeerawanthum1025@gmail.com
นางสาวชัชชญา ผิวอ่อน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร.0-4535-3133
E-mail : jddrt63@gmail.com

กลุ่มงานโครงการ

 

 


นางสาวกัญญณัช กุศลการณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร.0-4535-3042
E-mail : gunyanuchpui@gmail.com
นางสาวกฤษณา สมตา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
โทร.0-4535-3133
E-mail : emmy.ubu@ubu.ac.th