คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนเผยแพร่ผลงาน

ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560 l 2561 l   ม่มี  


ทุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน/ต่ออายุ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ: 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560 l 2561 l 2562 l 2563


ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ:  2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560 l ไม่มี


ทุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560 l ไม่มี


ทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

รายชื่อผู้ได้รับค่าตอบแทนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560 l 2561 l 2563


ทุนค่าตอบแทนที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์)

รายชื่อผู้ได้รับค่าตอบแทนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560 l 2561 l 2562 l 2563