ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย

ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบเสนอโครงการ - ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 

แบบเสนอโครงการ - ส่วนที่ 2 ผลงานของสมาชิกกลุ่ม