คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวณัชชา อักษรศรี
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร. 0-4535-3035
E-mail : natcha.a@ubu.ac.th
นางสาวประภัสรา ต่างทอง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-4535-3035
E-mail : prapasara1989@gmail.com
นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร.0-4535-3035
E-mail : patcharaporn.ch.57@ubu.ac.th