คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.

คณะกรรมการดำเนินงาน : ประจำปี พ.ศ.2559 - 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

รองประธานกรรมการ

ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

รองประธานกรรมการ

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์

เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

รองประธานกรรมการ

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คำคง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

กรรมการ

รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว

คณบดีคณะบริหารศาสตร์

กรรมการ

นายขรรค์เพชร ชายทวีป

คณบดีคณะนิติศาสตร์

กรรมการ

ดร.ฐิติพล ภักดีภานิช

คณบดีคณะรัฐศาสตร์

กรรมการ

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ

คณบดีวิทยาลัยแพทยศษสตร์และการสาธารณสุข

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์

คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

นายสุภวัฒน์ โสวรรณี

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

นางสาวณัชชา อักษรศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวประภัสรา ต่างทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการ