คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสถิติด้านการบริการวิชาการประจำปี 2563

     ปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการจากหลายแหล่ง อาทิ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยานภายนอก งบประมาณที่ได้รับการว่าจ้าง  งบประมาณจากค่าลงทะเบียน ซึ่งในรอบ 6 เดือน มีข้อมูลที่สำคัญ ดังตาราง

 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน

 

นโยบายการดำเนินงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท)
การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 43 11,148,900
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของประชาชน 37 5,272,300
การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี 12 1,341,300
การสร้างเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 4 803,200
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 3 350,000
รวม 99 18,915,700

 

 

จำนวนผู้รับบริการวิชาการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 

ประเภทผู้รับบริการ จำนวนคน
ครู 394
นักเรียน 3,314
ประชาชนทั่วไป 296,190
กลุ่มอาชีพ 232
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข 0
รวม 300,130

 

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการวิเคราะห์ ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 

ประเภทการขอรับบริการ ประเภทของผู้รับบริการ รวม
บุคคลภายนอก บุคคลภายใน
เตรียมตัวอย่าง 0 7 7
วิเคราะห์น้ำแข็ง 0 1 1
วิเคราะห์น้ำดื่ม 40 35 75
ถ่ายภาพตัวอย่าง 2 32 34
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 4 74 78
ใช้เครื่องมือขั้นสูง 1 24 25
ผลรวมทั้งหมด 47 173 220