คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสถิติด้านการบริการวิชาการประจำปี 2562

     งบประมาณในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  26,694,200.00 บาท  ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้ 4 ประเด็น ซึงมีโครงการและงบประมาณในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 

นโยบายการดำเนินงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 2 171,200.00
 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน 22 2,521,800.00
โครงการพัฒนาการศึกษาในระบบและการเรียนรู้ของชุมชน 59 13,485,560.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งด้านอาชีพ 48 9,866,340.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 4 649,300.00
รวม 135 26,694,200.00

 

สัดส่วนงบประมาณในการดำเนินงานตามนโยบายด้านต่าง ๆ  ดังแผนภาพ

 

 

นอกจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นประจำปีจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เช่น การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน การรับจ้างเป็นที่ปรึกษา  การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมในปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนโครงการและงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ดังตาราง

แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน 135    26,694,200.00
บริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 16    3,908,489.00
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 20      6,414,475.00
การเป็นที่ปรึกษา 11    34,405,245.00
การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ 5      1,611,407.00
รวม 187  73,033,817.00

 

สัดส่วนงบประมาณเพื่อการบริการวิชาการแบ่งตามแหล่งงบประมาณ ดังแผนภาพข้างล่าง