คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสถิติด้านการบริการวิชาการประจำปี 2561

งบประมาณในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน  31,795,600.00 บาท  ซึ่งนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการดำเนินงานไว้ 4 ประเด็น ซึงมีโครงการและงบประมาณในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายการดำเนินงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 1 100,000.00
 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน 21 2,476,800.00
โครงการพัฒนาการศึกษาในระบบและการเรียนรู้ของชุมชน 42 17,705,800.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งด้านอาชีพ 21 1,994,200.00
โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม 25 9,318,800.00
รวม 110 31,595,600.00

 

 

ภาพรวมของงบประมาณในการดเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปได้ดังตาราง

 

แหล่งงบประมาณ จำนวนโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน 110    31,795,600.00
บริการวิชาการที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 20    17,857,595.50
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 16      3,078,956.00
การเป็นที่ปรึกษา 8    46,627,305.00
การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ 4      1,119,240.00
รวม 157   100,478,696.50

 

สัดส่วนงบประมาณในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2561

 

จำนวนผู้รับบริการจากมาหวิทยาลัย

ประเภทของผู้รับบริการ ผู้ร่วมโครงการ
บุคลากรภายใน มอบ. 110
ผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์และสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง  3,131
ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  36,078
กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ 1,263
กลุ่มเกษตรกร ประชาชน ชุมชน 3,146
ประชาชนทั่วไป 202,304
รวม 246,032