คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 

แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนการของงาน

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบและกลไก

ผลการดำเนินงาน

หลักฐานประกอบ

1. ชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน

 - ส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เชิญหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ

 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 - หนังสือเชิญประชุม
 - รายงานการประชุม

2. การดำเนินงาน

 - วิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ครู จากโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน บุคลากรจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ฝ่ายวิชาการ

 - แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการโครงการเป็นคณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ฝ่ายวิชาการและเชิญประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และวิทยากรประจำศูนย์

 - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ. – มอบ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา  09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 - หนังสือเชิญประชุม
 - แผนปฏิบัติการการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การติดตามผลการดำเนินโครงการ

 - คณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.) ฝ่ายบริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

 - รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ

 - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อพ.สธ.-มอบ.)
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการและวิทยากรประจำศูนย์ฯ

 4. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

 - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในฐานะผู้รับบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทันที เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยผลการประเมินส่วนนี้จะนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

 - เอกสารสรุปผลการประเมิน