คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 

แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ระบบและกลไก

 

 • การจัดทำคำของบประมาณ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • การจัดประเมินโครงการรับฟังความคิดเห็น
 • การดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป  นักเรียน นักศึกษา 
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 • การจัดประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน
 • การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

 • การติดตามการดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 • การประเมินผลการดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 

     ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนับจากเดือนตุลาคม 2561 จนถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1) การจัดทำคำของบประมาณ  ในการจัดทำคำของบประมาณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยได้ส่วนเสียจากภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ---> รายละเอียด

     2) การจัดทำคำของบประมาณ  ในการจัดทำคำของบประมาณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมโดยการร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินโครงการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอข้ออเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ---> รายละเอียด

     3) การดำเนินโครงการ ในขั้นตอนการดำเนินโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานในปีต่อไป ---> รายละเอียด (1) (2)