คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2562

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยในด้านการวิจัย ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระบวนงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบและกลไก กิจกรรมและผลการดำเนินงาน

1) การจัดทำคำของบประมาณ

 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ  เกษตรกร ฯลฯ
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • คณะกรรมการบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • การจัดประชุมรับฟังความเห็นความต้องการ และปัญหา จากกลุ่มเป้าหมาย และส่วนราชการในพื้นที่
 • การประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

1) กิจกรรมพัฒนาโจทย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 เพื่ออภิปรายและหาประประเด็นการทำการวิจัยร่วมกันในเรื่อง สถานการณ์อาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ Business Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอน คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ผลการดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ในพื้นที่ 
คลิกภาพกิจกรรม


2) กิจกรรมเสนอกรอบการวิจัยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นตลาดอาหารปลอดภัย ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 วัตถุประสงค์เพื่อเสนอกรอบการวิจัยและประเด็นวิจัยย่อย ภายหลังจากที่ได้จัดทำกรอบการวิจัยที่สรุปได้จากกิจกรรมพัฒนาโจทย์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 และเพื่อร่วมสรุปกรอบการวิจัยและประเด็นวิจัยก่อนจัดทำประกาศ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุมจำนวน 15 คน 
 

3)  กิจกรรมพัฒนาประเด็นวิจัยร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 2 ประเด็นตลาดอาหารปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ และปัญหาในพื้นที่วิจัย เพื่อใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนผู้บริหารตลาดเทศบาล 3 โดยนายโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี นายรัฐนันท์ ภัทรธนเศรษฐ์ เจ้าของตลาดดอนกลาง ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการจากตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง กลุ่มนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คลิกภาพกิจกรรม

4) เวทีประเมินข้อเสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุนวิจัยภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร ประจำปี 2562

โดยให้นักวิจัยนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 24 คน มีผู้ทรงคุณวุฒิภายในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ร่วมประเมินข้อเสนอโครงการและให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทิรา ซาฮีร์ (พี่เลี้ยงโครงการ) นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายโกวิท เริงนิรันดร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว (ที่ปรึกษาโครงการ) และ ศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ (ที่ปรึกษาโครงการ) 
คลิกภาพกิจกรรม

2) การดำเนินโครงการวิจัย

 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ  เกษตรกร ฯลฯ
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • พี่เลี้ยง และคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
 • การเปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัย และการประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน
 • การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

กิจกรรมเวทีชี้แจงโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงกระบวนการวิจัยของโครงการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ตลาดเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และวันที่  1 เมษายน 2562 ณ ตลาดดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ในพื้นที่ 
คลิกภาพกิจกรรมตลาดเทศบาล 1
คลิกภาพกิจกรรมตลาดดอนกลาง

3) การติดตามการดำเนินโครงการวิจัย

 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ  เกษตรกร ฯลฯ
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • พี่เลี้ยง และผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย

กำหนดจัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าด้วยวาจา โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และกำหนดให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
สรุปผลการดำเนินงาน

4) การประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย

 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการวิจัย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ  เกษตรกร ฯลฯ
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
 • การรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

1) มีระบบการประเมินรายงานการวิจัย โดยจัดส่งรายงานการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินก่อนจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย  ภายใต้โครงการ โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 12 โครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ นายโสภณ แก้วบุญส่ง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นางรัชนีกร พบบุญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

3) เวทีรายงานผลงานวิจัยระดับจังหวัด โดยมหาวิทยาลัยได้จัดงานนิทรรศการผลงานวิจัย “การแสดงผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย พิธีเปิดงานและการปาฐกถา/บรรยาย ณ ชั้น 4 ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี และการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ณ ชั้น 1 ลานกิจกรรม  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
คลิกภาพกิจกรรม

4) เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) แฟนเพจ (Fanpage) Ubon Connect อุบลคอนเนก  ผลิตโดย  มูลนิธิสื่อสร้างสุข จำนวน 25 เรื่อง ในกลุ่มวิดีโอ “งานวิจัย ABC (สนับสนุนโดย สกว. , ม.อุบล)”  
คลิกวิดีโอผลงานวิจัย