คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้