คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2563

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใยด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 
แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ระบบและกลไก

 

ผลการดำเนินงาน
 • การจัดทำคำของบประมาณ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการ
 • การจัดประชุมรับฟังความเห็นความต้องการของผู้รับบริการ
 • การสำรวจความต้องการรับบริการ

 

 

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีคำสั่งที่ 2010/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งผู้แทนจากคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มีหน้าที่ในการกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ การดำเนินงาน  การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของโครงการ การให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณ การกำกับติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  คลิ๊กดูคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัยได้แก่ ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ ตำบลโพธิ์ใหญ่และตำบลคำขวาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถประสงค์เพื่อรับฟังความเห็น ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ว่าต้องการให้มาหวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านใดบ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน ผู้นำส่วนราชการ โรงเรียน โรงพยาบาลในพื้นที่ จำนวน 121 คน  โดยมีข้อคิดเสนอแนะ ความต้องการให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำโครงการบริการวิชาการในปี 2564 เช่น  

- การซ่อมบำรุง/หรือการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน ทั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อต่อยอดการเรียน
- โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการค้าขายในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ           
- โครงการให้ความรู้หรือปัญหาเรื่องโรคแมลงในศัตรูพืช
- โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในลำห้วยตองแวดและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
คลิ๊กดูรายงานการประชุม

 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย โดยส่งแบบสำรวจไปยังประชาชน จำนวน 403 คน ที่เป็นกลุ่มผู้เคยรับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย เพื่อสอบถามถึงความต้องการพัฒนาตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่ เพื่อนำมาประมวลผลในการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปี 2564 โดยมีข้อมูลความต้องการที่สำคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้

1) ประชาชนร้อยละ 59.06 ต้องการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
2) ประชาชนร้อยละ 34.49 ต้องการความรู้เรื่องการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
3) ประชาชนร้อยละ 34 ต้องการได้รับความรู้ การบริการด้านการแพทย์ การพยาบาลและ สาธารณสุข 
คลิ๊กดูรายละเอียดผลการสำรวจ

 • การดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการ
 • การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน

 

 • ในขั้นตอนการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละท่าน สามารถแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน ร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็น ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการด้วย 
  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัยได้แก่ ตำบลเมืองศรีไค ตำบลธาตุ ตำบลโพธิ์ใหญ่และตำบลคำขวาง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมประชุม 121 คน  โดยมีข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานในปี 2563 เช่น

- ขอให้ปรับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2563 เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนไม่มีกิจกรรม
- ไม่ควรจัดกิจกรรมช่วงเดือนพฤษภาคม –มิถุนายน , ตุลาคม-พฤศจิกายน เนื่องจากเป็นฤดูทำนา และฤดูกาลเก็บเกี่ยว
- กิจกรรมการดำเนินงาน ควรมีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง     
คลิ๊ก ดูสรุปประเด็นการประชุม
คลิ๊กดูวิดิโอกิจกรรมการประชุม      

 • การติดตามการดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
 • การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ
 
 • การประเมินผลการดำเนินงาน
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
 • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการวิชาการ  มีส่วนร่วมประเมินผลการดำเนินโครงการนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ 2 แนวทาง คือ 1

1) ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในฐานะผู้รับบริการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะให้ผู้ร่วมโครงการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการทันที เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน โดยผลการประเมินส่วนนี้ผู้รับผิดชอบโครงการคจะนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป
ตัวอย่างผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2) ให้ผู้ร่วมโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจในการรับบริการหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วเ็นระยะเวลา 3-6 เดือน โดยมหาวิทยาลัยจะทำการสุ่มผู้รับบริการวิชาการจากโครงการต่าง ๆ แล้วส่งแบบประเมินเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ การประเมินผลความรู้ที่ได้และการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะนำมาปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการต่อไปในอนาคต
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562