คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี 2562

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการด้านต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยใยด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้กำหนดระบบและกลไกในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 
แผนผังแสดงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กระบวนงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ระบบและกลไก

 

 • การจัดทำคำของบประมาณ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • การจัดประชุมรับฟังความเห็นความต้องการ
 • การสำรวจความต้องการรับบริการ

 

 

 • การดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
 • การจัดประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกัน
 • การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

 

 • การติดตามการดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
 • การประเมินผลการดำเนินโครงการ
 • อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 • ส่วนราชการในพื้นที่
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • รายงานผลการดำเนินโครงการ
 • การประเมินผลการดำเนินโครงการ

 

 

 

     ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยนับจากเดือนตุลาคม 2561 จนถึง 31 พฤษภาคม 2562 มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1) การจัดทำคำของบประมาณ  ในการจัดทำคำของบประมาณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยได้ส่วนเสียจากภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ---> คลิ๊กอ่านรายละเอียด

     2) การจัดทำคำของบประมาณ  ในการจัดทำคำของบประมาณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมโดยการสำรวจความคิดเห็น ความต้องการรับบริการวิชาการเพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ---> คลิ๊กอ่านรายละเอียด

     3) การดำเนินโครงการ  ในขั้นตอนการดำเนินโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการร่วมกัน รวมทั้งได้เสนอความคิดเห็นความต้องการในการดำเนินงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปจัดทำแผนงานเพื่อให้บริการวิชาการ ---> คลิ๊กอ่านรายละเอียด