คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557


โพสโดย น.ส.เต็มศิริ ชิดดี     โพสวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 , 14:48:56     (อ่าน 683 ครั้ง)  


      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยรายละเอียดระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งได้รวมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาทำหน้าที่หลักคือ 1.วางระเบียบหรือออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กฎกระทรวงยังกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยการติดตามตรวจสอบการศึกษาต่อสาธารณชน สำหรับปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักต้องได้รับประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2557


Search