คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบประเมิน

การประเมิน วันปิดระบบ สรุปผลการประเมิน
     1.      ประเมินความคิดเห็นต่อระบบและการประกันคุณภาพภายใน  ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557   6 พ.ย. 2558  
     2.      ประเมินความคิดเห็นต่อระบบและการประกันคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557   6 พ.ย. 2558