คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

 

วัน/เดือน/ปี สรุปประเด็นการประชุม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2553

2. ติดตามการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2554

3. แนวทางการประกันคุณภาพปีการศึกษา 2554

4. การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3

วันที่ 27 กันยายน 2554

1. ความคืบหน้าการกำหนดอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

2. การกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2554

3. การพิจารณาผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน

4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามองค์ประกอบ

5. แนวทางการประเมินระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2554

วันที่ 26 ตุลาคม 2554

1. ความคืบหน้าการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

2. แนวปฏิบัติจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามองค์ประกอบ

3. โครงการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555

1. สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554

รอบ 6 เดือน   และแผนกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

2. การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554

วันที่ 23 เมษายน 2555

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554

และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 การพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554