คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554

 

 

วัน/เดือน/ปี สรุปประเด็นการประชุม
วันที่ 23 เมษายน 2555

1. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา ปีการศึกษา 2554

2. รายชื่อคณะกรรมการและกำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน

3. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

1. แนวทางการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน

3. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน

4. ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2554

2. แนวทางการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน

3.ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายใน