คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560

คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า หลักสูตร กรรมการประเมินฯ ประมลภาพกิจกรรม
  ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560      
   คำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3528/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560      
   รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560  
   รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560      
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2560      
           คณะเกษตรศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
   คณะเภสัชศาสตร์
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คณะพยาบาลศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์ 
   คณะบริหารศาสตร์
   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
   คณะนิติศาสตร์  
   คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2561  
   สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า  
   สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี