คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

คณะ/สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า หลักสูตร กรรมการประเมินฯ ประมลภาพกิจกรรม
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     SAR มหาวิทยาลัย 2559   
           คณะเกษตรศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะเภสัชศาสตร์
   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
   คณะพยาบาลศาสตร์  
   คณะศิลปศาสตร์
   คณะบริหารศาสตร์
   คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
   คณะนิติศาสตร์ 
   คณะรัฐศาสตร์
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีงบประมาณ 2560  
   สำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า  
   สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี