คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555

งานประกันคุณภาพและงานติดตามประสิทธิผลงาน

                

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
1/2554 3 กันยายน 2554 รายงานการประชุม
     

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
1/2554 3 กันยายน 2554 รายงานการประชุม